Viktig kartlegging av studenters helse og trivsel

  • SHOT-undersøkelse
    Foto
    SHOT-kampanje

En ny studentundersøkelse om helse og trivsel viser at NMBU-studentene er mer fornøyde enn landsgjennomsnittet, men rektor påpeker at det fortsatt er mye å jobbe med.  

Viktig kartlegging av studenters helse og trivsel

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT)kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.

– NMBU-studentene virker å være godt fornøyde med studiene. Det ser ut til at de opplever å bli tatt enda bedre imot enn før og trives generelt bra også utenfor studiene. NMBU ligger høyere enn landsgjennomsnittet på disse områdene. Det er vi selvsagt glade for, sier Sundli Tveit.

– Men det er likevel ikke grunn til å rope hurra. Flere av funnene forteller oss at det er mye vi må fortsette å jobbe aktivt med. For mange opplever seksuell trakassering, psykiske plager og ensomhet. Slik skal det ikke være, understreker hun.

Føler seg godt mottatt

92.6 prosent av de som svarte på undersøkelsen ved NMBU følte seg godt mottatt på studiet, mens landsgjennomsnittet ligger på 88.4 prosent.

Tilfredshet med fadderordningen ved NMBU generelt i årets undersøkelse var på 75 poeng, noe som ligger godt over landsgjennomsnittet på 69 poeng.

Fortsatt en vei å gå

– NMBU gjør det bedre enn landsgjennomsnittet på mange punkter. Men det må ikke være en hvilepute. Det viktige er at vi tar studentene våre på alvor. For her er det flere triste og alvorlige funn, sier studenttingsleder Tord Hauge ved NMBU.

På landsbasis ligger andelen studenter med det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager ifølge SHoT-undersøkelsen på 29 prosent. Ved NMBU er tallet 22 prosent. På spørsmål om "hvor ofte føler du deg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen med?" svarer 30 prosent på landsbasis ofte eller svært ofte, mens svarprosenten er 28 prosent på NMBU.

Studentlederen mener NMBU blant annet må se på hvordan vi legger opp studiet og hvilke vurderingsformer som blir brukt når de skal lete etter gode tiltak her.

– Nå føler mange et press mot å prestere heller enn å lære. I tillegg må vi se på hvordan vi jobber med det sosiale, både i klassemiljøet og i livet på universitetet, påpeker han.

NMBU får studentombud

– Det er ganske tydelig at det bør tenkes nytt i sektoren rundt psykisk helse. Dette gjelder alle institusjonene. Samtidig må vi selvsagt fortsette det gode arbeidet som vi allerede gjør gjennom mottak av studenter, fadderuker og andre sosiale tiltak. Det er også bra at vi veldig snart får på plass et studentombud, påpeker Sundli Tveit.

Om ikke så lenge får studentene ved NMBU nemlig sitt eget studentombud.

Ansettelsesprosessen for det nye ombudet, en 100 prosent stilling som skal dele arbeidet likt mellom NMBU og Høgskolen i Østfold, er allerede i gang. Første intervjurunde ble gjennomført forrige uke.

For mange opplever seksuell trakassering

For første gang har SHoT-undersøkelsen også spurt norske studenter om opplevelser med seksuell trakassering.

På nasjonalt plan oppgir én av fire studenter å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av studietiden, men dette er i stor grad utenfor studiestedet.

– En av fire sier de har opplevd seksuell trakassering. Tallet burde vært null. Derfor må vi fortsette det forebyggende arbeidet på dette området som vi har startet sammen med studentene og Studentsamskipnaden, sier Sundli Tveit.

Studentlederen påpeker at det på dette området er spesielt viktig å gjøre det enkelt å varsle.

– Men det er jo ikke et forebyggende tiltak. Skal vi forebygge, må vi jobbe mer med å spre informasjon og bevissthet både blant ansatte og studenter knyttet til dette med uformell makt og skjev maktbalanse, sier han.

Høy svarprosent blant NMBU-studenter

– For NMBUs del er svarprosenten på SHoT-undersøkelsen høy. Det betyr at resultatene i stor grad er representative og at dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for oss når vi skal jobbe videre med tiltakene for studentenes helse og trivsel, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Svarprosenten på NMBU var 52,60 prosent (noe som utgjør 1804 respondenter), betydelig over landsgjennomsnittet på 30,8 prosent. Totalt svarte over 50,000 studenter på SHoT 2018-undersøkelsen. 

Studenter i undervisning

Studenter i undervisning

Foto
wavebreakmedia/shutterstock.com
Published 5. september 2018 - 15:23 - Updated 7. september 2018 - 15:34