Statsbudsjettet 2017 - effekt for NMBU

  • Illustrasjon statsbudsjett 2017
    Foto
    Skermdump regjeringen.no

Ny finansieringsmodell gir ekstra midler til NMBU. Satsing på forskning gir to nye stipendiat/postdoc-stillinger.

Statsbudsjettet 2017 - effekt for NMBU

Ny finansieringsmodell
Regjeringen skriver på sine nettsider:

"Endringene skal stimulere institusjonene til å arbeide mer med høyere kvalitet i utdanning og forskning, og til å øke studiestedenes samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Systemet skal fortsatt ha en basisdel og en resultatbasert del, men den resultatbaserte delen økes med 300 millioner kroner som flyttes fra basis. I tillegg endres antall resultatindikatorer fra seks til åtte.

Indikatorene blir studiepoeng, kandidater (ny), doktorgradskandidater, utvekslingsstudenter, vitenskapelig publisering, inntekter fra EU, inntekter fra Forskningsrådet og inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA) (ny).

I 2017 utgjør basisdelen ca. 23,7 milliarder kroner, mens de resultatbaserte midlene utgjør ca. 10,7 milliarder kroner. Endringene i systemet innføres med budsjettvirkning for hver enkelt institusjon."

Forslaget til statsbudsjett gir ingen store overraskelser; det er en videreføring av budsjettet for 2016 – men alt i alt kommer NMBU ut i pluss, sier rektor.

Forslaget til statsbudsjett gir ingen store overraskelser; det er en videreføring av budsjettet for 2016 – men alt i alt kommer NMBU ut i pluss, sier rektor.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
For NMBUs del vil dette utgjøre en økning på seks millioner kroner. Endringen vil virke med halv effekt i første omgang, slik at NMBU får tre millioner kroner ekstra i 2017. Rektor Mari Sundli Tveit forklarer den positive effekten for NMBU slik:

- Vi har, tross omorganiseringen i forbindelse med fusjonen mellom Norges Veterinærhøyskole og UMB, klart å holde produksjonen oppe og scorer dermed relativt høyt på de fleste av resultatindikatorene som nå gir økonomisk uttelling.

Invitasjon til fremlegging 
Rektorene og direktørene i UHA-sektoren var i år invitert til Kunnskapsdepartementet for å få presentert den nye finansieringsmodellen før budsjettet ble offentliggjort. Regjeringen vil med modellen gi mer uttelling for uteksaminering av kandidater enn produserte studiepoeng. Modellen vil dermed gi mindre uttelling for læresteder som har mange ett-års studier og mer uttelling for universiteter med masterstudier og fem-seksårige profesjonsutdanninger.

Økt bevilging til forskning
Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding: "Forsking og utvikling er ein føresetnad for å sikre norske arbeidsplassar i framtida, og for ei vellykka omstilling av norsk økonomi. Derfor vil regjeringa auke løyvingane til oppfølging av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning med 555 millionar kroner i 2017."

Om fordeling av midlene skriver departementet videre: "Av 555 millionar kroner vil regjeringa bruke 48 millionar kroner på 120 nye rekrutteringsstillingar (stipendiat- og postdocstillingar) og 75 millionar kroner til tiltak for å stimulere til større deltaking i EU-forskingssamarbeidet Horisont 2020. Vidare foreslår regjeringa å styrke fem av dei seks prioriterte områda i langtidsplanen: «hav», «eit innovativt og omstillingsdyktig næringsliv», «verdsleiande fagmiljø», «klima, miljø og miljøvennleg energi» og «fornying i offentlig sektor og betre og meir effektive velferds-, helse- og omsorgstenester».

Av de 120 stipendiat- og postdoc-stillingene er 80 fordelt så langt, og NMBU er tilgodesett med to stillinger innen realfag/teknologi.

- To av 80 synes lite, men vi er glad trenden er økning og ikke reduksjon, sier Sundli Tveit.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt
I forslaget til statsbudsjett er det regnet inn et kutt på 0,5 %. Dette er et kutt NMBU forventet, og vil innebære et kutt på 5, 9 millioner.

Studier
Ingen nye studieplasser er foreslått for NMBU i 2017.

Belønning for utvekslingstudenter er økt til 10 000 kroner for både inn- og utreisende. For utreisende utvekslingsstudenter i Erasmus+-programmet er belønningen økt til 15 000 kroner.

Det er avsatt midler til å bygge 2200 nye studenthybler, men fordeling av disse midlene er ennå ikke gjort. Det samme gjelder75 mill. kroner til oppgradering av bygg ved de selvforvaltende institusjonene.

I dag får studenter studiestøtte i ti måneder. Regjeringene foreslår at heltidsstudenter skal få 2600 kroner mer i studiestøtte våren 2017.

Published 6. oktober 2016 - 13:53 - Updated 23. mai 2017 - 19:11