NMBU-studenter blant landets mest fornøyde

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en nasjonal kandidatundersøkelse for 2015. Dette er en spørreundersøkelse blant personer som har tatt mastergrad, gjort om lag et halvt år etter at de fullførte utdanningen sin.

«På samme måte som i tidligere undersøkelser ser vi at kandidatene fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Handelshøgskole (NHH) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er blant de som er mest fornøyd med lærestedet de gikk på,» kan vi lese i undersøkelsen.

Nytt i denne kandidatundersøkelsen er at NIFU også spør om studentenes vurdering av det faglige og sosiale miljøet ved studiet de tok. Her er det de samme tre læringsstedene som ligger på topp. Studenter ved NMBU, NTNU og NHH er blant de som er mest fornøyd både med det sosiale og det faglige miljøet.

Videre viser undersøkelsen at det er kandidatene fra primærnæringsfag som er mest positive – hele 78 prosent av disse sier de er svært fornøyd med lærestedet.

«Dette er en liten faggruppe med få respondenter. Imidlertid er svarmønsteret likt med 2013-undersøkelsen da også denne faggruppen var de mest fornøyde. Det styrker derfor tolkningen av at kandidater fra primærnæringsfag er svært fornøyde med lærestedet sitt. Det gode resultatet for primærnæringsfag må ses i sammenheng med at flertallet av de som har besvart undersøkelsen er uteksaminert fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU),» heter det, med henvisning til at kandidater fra NMBU generelt er svært fornøyde.

NIFUs Kandidatundersøkelse for 2015 har hatt et spesielt fokus på i hvor stor grad nyutdannede mastere er berørt av nedgangskonjunkturen.

Her fant undersøkelsen at arbeidsledigheten blant mastere økte nasjonalt med to prosent, fra 7 prosent i 2013 til 9 prosent i 2015 – som var en mindre økning enn forventet. Arbeidsledigheten blant nyutdannede økte spesielt i Rogaland, Møre og Romsdal og i Trøndelagsregionen.

Blant nyutdannede fra NMBU oppga 87 prosent av respondentene at de var sysselsatt og 11 prosent at de var arbeidsledige et halvt år etter fullført utdanning, men det skal sies at antallet NMBU-respondenter i undersøkelsen var lavt. Bare 246 tidligere NMBU-studenter svarte på hvorvidt de var sysselsatt eller ikke, men funnet samsvarer med tendensen i andre tilsvarende undersøkelser med større datagrunnlag.

I en kandidatundersøkelse med langt større datagrunnlag, utført av TNS Gallup på oppdrag for NMBU, svarte 79 prosent av respondentene at de fikk sin første jobb innen tre måneder etter endt studie, og 89 prosent at de var ansatt på heltid.

Disse tallene er ikke helt sammenlignbare siden man har spurt om litt forskjellige ting, men TNS Gallups Kandidatundersøkelse gikk ut til 5800 tidligere NMBU-studenter, og fikk en svarprosent på 39 prosent (2262 respondenter) noe som gir et langt større datagrunnlag enn NIFUs undersøkelse.

Du kan lese mer om funnene i TNS Gallups Kandidatundersøkelse 2015 her.

Published 9. september 2016 - 9:12 - Updated 12. juli 2021 - 13:30