Nytt fremragende nordisk forskningssenter innen reindrift

Hvis prognosene til FNs klimapanel slår til, vil de største endringene skje nettopp i nordområdene. Dette vil også påvirke reindriften, en liten og ekstensiv utmarksnæring. De stabile vintrene blir borte, og stadig opptining og frysing skaper en såle med is, som kan gjøre tilgangen til vinterbeitene vanskeligere. Endringene er imidlertid ikke bare negativ. Sommersesongen blir lenger og vinteren, som normalt regnes som flaskehalsen i reindriften, kortere.  Klimaendringene vil gjøre nordområdene mer attraktive for annen ressursutnytting. Stikkordet for det nordiske senteret er derfor reindriftens tilpasningsevne til endrede sosio-økologiske forhold.

På grunn av ulike naturgitte vilkår og historiske forhold drives reindrift forskjellig i de tre nordiske landene Norge, Sverige og Finland. Men næringen har mange felles utfordringer. Det var nettopp disse og muligheten til å dra nytte av andres erfaringer som gjorde at ledende nordiske forskningsmiljøer gikk sammen om ReiGN: Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions.  NordForsk har bevilget 28 millioner kroner til senteret fordelt på fem år.

Forskningsmiljøene i Norden som arbeider med reindrift er spredt.  Formålet med senteret er å samle miljøet på tvers av fagdisipliner og åtte nordiske institusjoner er involvert. I tillegg til Holand er professor Knut Røed, BasAM sentral. Gjennom en komparativ tilnærming vil ny kunnskap genereres som kan bidra til en bærekraftig reindrift under endrede miljøbetingelser. Hovedområdene er: kartlegging av genetiske ressurser, avl, bærekraftig og fleksibel beitebruk, høstingsstrategier, driftsformer, bruksrettigheter og bioøkonomi.

Published 25. mai 2016 - 9:20 - Updated 12. juli 2021 - 13:03