Girer om for det grønne skiftet

Nedgangstider i oljenæringen, eldrebølgen, stigende arbeidsledighet, økende global konkurranse og en sterk global klimaavtale øker behovet for å omstille Norge. Men hva skal vi omstille til? Follo står rustet til å ta denne omstillingen på alvor, og har utformet en samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo.

Fredag 15. april skrev ordførere i Follo, fylkesordfører i Akershus, Follorådet, administrerende direktør i NIBIO og rektor ved NMBU under på en samarbeidsavtalen for næringsutvikling i Follo.

Bioøkonomi handler om å gå fra en økonomi basert på fossile ressurser til en økonomi tuftet på fornybare biologiske ressurser. Globalt representerer bioøkonomien flere titalls tusen milliarder kroner i verdi og er i sterk vekst. OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år.

Legger føringer for utvikling
Samarbeidsavtalen for næringsutvikling i Follo er en overordnet næringsstrategi. Den peker ut åtte sentrale satsingsområder. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram med mål og tiltak i samarbeid med ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet.

Her er et utdrag av punktene i samarbeidsavtalen:

  • Bioøkonomien som satsingsområde i Follo. Samarbeidet skal sikre at næringslivet får nærhet til forskningsmiljøene i Follo, samtidig som arbeidsplassene i næringslivet blir mer relevante og attraktive for studenter.
  • Etablering av innovasjonsbygg og kompetansesenter på Campus Ås. Samarbeid for at innovasjonsbygget på Campus blir en realitet.
  • Eierskap i Inkubator Ås as. Aktørene støtter opp under inkubatøren og vil bidra til å utvikle bedrifter i tidlig fase.
  • Øke næringslivets FoU- og innovasjonsaktivitet. Opplyse næringslivet og kommunene om mulighetene som finnes, og koble de opp mot forskningsmiljøene på Ås.
  • Utvikle innovative næringsmiljøer innenfor bioøkonomien. Stimulere til nettverksdannelser og økt arbeidskraftmobilitet mellom FoU-aktører, næringsliv og offentlig forvaltning.
  • Bygge opp gode forvaltningsmiljøer i regionen og utløse mer kapital til bedrifter i tidlig fase.
  • Utvikle gode bostedskvaliteter i Follo.
  • Samarbeid mellom NMBU og videregående skoler i Follo.
Published 31. oktober 2016 - 18:09 - Updated 13. juli 2021 - 10:50