Nye prosjekter - full pott for NMBU

Disse prosjektene har fått støtte:

Målrettet fôrprosessering

Et prosjekt for målrettet fôrprosessering for å øke utnyttelsen av energi og protein hos melkekyr. Prosjektet skal lage pellets (TargetPellets) med ønskede egenskaper. Det vil kunne redusere import av proteiner og karbohydrater (mais og soya) og redusere miljøbelastningen.

Prosjektleder: Egil Prestløkken (IHA)

 

Fruktbare Norsk Rødt Fe-kyr

God fruktbarhet er en nøkkelfaktor for en effektiv og økonomisk lønnsom mjølkeproduksjon. Kuas fruktbarhet påvirkes av arv og miljø. Prosjektet skal gi kunnskap om avl- og miljøtiltak som kan sikre god fruktbarhet for framtidas mjølkeproduksjon.

Prosjektleder: Bjørg Heringsdal (IHA)

 

Genomsekvensering for presisjonsavl

Helgenomsekvsensdata gir tilgang til enorme mengder med informasjon. Det overordnede målet med prosjektet er å utnytte denne informasjonen best mulig for å kunne iverksette «presisjonsavl» i avlsorganisasjonene.

Prosjektleder: Theo Meuwissen (IHA)

 

Bærekraftig storfeproduksjon på beite og utmark

Hovedmålet med prosjektet er å konkretisere målet om økt, bærekraftig matproduksjon basert på nasjonale fôrressurser. Prosjektet vil vurdere ytelsesnivåer og produksjonsformer i storfenæringa for å bestemme hvilke alternativer som sikrer optimal utnyttelse av regionale eng-, beite- og utmarksressurser, kombinert med lavest mulig utslipp av klimagasser.

Prosjektleder: Laila Aass (IHA)

 

Genomisk seleksjon for økt avling og fôrkvalitet i timotei

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle genomiske verktøy for foredling av timoteisorter med høy avling og god fôrkvalitet som er godt tilpasset vekstforholdene i Norge og Norden. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk og nye og forbedrede orter som er tilpasset et framtidig klima er viktig for økonomien i norsk melke- og kjøttproduksjon.

Prosjektleder: Odd Arne Rognli (IPV)

Published 28. november 2016 - 13:55 - Updated 13. juli 2021 - 11:26