Tar kontrollen på flomvannet

  • I Regnbyge 3M jobber Kaia Bing og Jon Arne Engan med hvordan ledningsnett og renseanlegg kan utnyttes optimalt. Det kan spare både miljø og økonomi.
    Foto
    Liv Røhnebæk Bjergene

I årene som kommer vil det falle mer og kraftigere regn. Med innovative løsninger kan ledningsnett og renseanlegg utnyttes optimalt og spare både miljø og økonomi.

Tar kontrollen på flomvannet

Oftere og oftere hører vi at meteorologene varsler om «lokalt kraftig nedbør». Forskerne som står bak rapporten «Klima i Norge i 2100» er klare på at vi må forberede oss på mer ekstremnedbør og større og flere regnflommer. Overvann vil bli en hovedutfordring. Fortetting har ført til at nedbørsfeltene er blitt endret.

– Våre inngrep i nedbørsfeltene form av bygg, veier eller steinsatt grunn og klimatiske endringer medfører at den gamle infrastrukturen ikke klarer å håndtere nedbørsmengdene, sier amanuensis og PhD-student ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), Jon Arne Engan.

Innovativt nybrottsarbeid i Regnbyge 3M

Hvis du nå sukker tungt og ser for deg at det må anlegges helt ny og kostbar infrastruktur, så må du lese videre. En mulig løsning som kan bedre situasjonen, er kanskje nærmere enn du tror. Et viktig stikkord er «lokalt». For mens avløp tettes og kumlokk spretter ett sted, kan det være mer beskjedne eller ingen nedbørsmengder ikke langt unna. Hva da hvis det var mulig å overvåke, forutsi, varsle og kontrollere de lokalt store nedbørsmengdene? Da kunne kapasiteten i ledningsnett og renseanlegg utnyttes bedre enn i dag. Vannmengdene kunne bli ledet dit det er kapasitet, og hvor overvannet gjør minst skade. I Regnbyge 3M testes slike løsninger ut. Satsingen er et spleiselag mellom det Regionale Forskningsfond – Oslofjordfondet og pilotbyene Drammen, Trondheim og Oslo.

– Denne tverrfaglige satsingen er nyskapende. Noe lignende er aldri tidligere blitt gjort i Norge. I Regnbyge 3M jobber forskere, kommuner og innovative utviklingsbedrifter sammen, sier avdelingsingeniør ved IMT og prosjektsekretær for Regnbyge 3M, Kaia Bing.

Samler informasjonen

Når flere hoder med ulik kompetanse og bakgrunn jobber sammen og samler informasjonen på ett sted, da kan det oppstå innovasjoner. En ny værradar, for eksempel, som kan kartlegge lokale nedbør- og ekstremhendelser som kan gjøre stor skade lokalt. Radaren på Helsfyr i Oslo gjør at meteorologene nå kan overvåke og varsle hvor de kraftige regnbygene vil treffe. En mengde lokale nedbørsmålere med et varslingssystem fanger opp regndråpene og varsler når det er fare på ferde. På forhånd foreligger det allerede modeller av ledningsnettet.

– Når livedataene fra meteorologisk institutt og fra nivåmålerne tikker inn på den samme plattformen som modellene der vi har prøvd ut ulike scenarioer, kan vi styre avløpsstrømmene dit de gjør minst skade, sier Engan.

Kan begrense skadeomfanget

De proaktive løsningene for å håndtere økte og kraftigere nedbørsmengder innenfor dagens renseanlegg og ledningssystem, kan gi massive økonomiske innsparinger.

– For tre år siden falt det om lag 150 mm nedbør i løpet av to timer i København. Prislappen på skadeomfanget var på om lag én milliard euro. Hvis vi kan optimalisere dagens system, håper vi å kunne bidra til å begrense skadene, sier Engan.

I tillegg til økonomiske tap fører overvann til økt forurensning. Dessuten kan de menneskelige belastningene være store når bolighus eller bondens åkerarealer må gi tapt for vannet.

– I Regnbyge 3M vil vi se også på de direkte og indirekte kostnadene. Vi vil ha et bærekraftperspektiv. Der vil vi undersøke hvordan skader og forurensning forårsaket av overvann kan reduseres og hvordan man innenfor dagens system kan sikre mest mulig effektiv drift, sier Engan.

 Samfunnsnyttig trepartssamarbeid

Overingeniør og kontaktperson i Drammen kommune for Regnbyge 3M, Dag Lauvås, mener samfunnsnytten kan bli stor når forskere, kommuner, og innovative forretningsaktører jobber sammen.

– Drammen er hovedpilotprosjekt i Regnbyge 3M. Vi deltar fordi dette prosjektet sammenfaller godt med de utfordringene vi har. Vi håper at prosjektet skal gi gode resultater for Drammen kommune isolert sett, samt kunne gi gevinst for andre kommuner.

Jobbe smartere

Lauvås tror blant annet at Regnbyge 3M vil kunne bidra til vann- og avløpssektoren kan klare å jobbe smartere.

– Forskning og utvikling kan gjøre oss bedre i stand til å velge de riktige tiltakene, forbedre systemene og og eventuelt også unngå eller utsette investeringer. Vi har stor på at prosjektet vil kunne bidra til å optimalisere avløpssystemet.

Stor nytteefekt, men ingen «quick fix»

Med klimaendringer og mer ekstremvær må det imidlertid andre og langt mer omfattende løsninger til enn forbedringer i vann- og avløpssektoren for å kunne unngå flomskader, som helhetlig arealplanlegging, etablering av flomveier og lokal overvannsdisponering.

– Samfunnet må leve med mer ekstremvær og flere naturskader enn tidligere. Et avløpssystem i rør, som ikke er dimensjonert for endringene, kan ikke løse klimautfordringene alene. Regnbyge 3M har satt tanken om å optimalisere det eksisterende systemet på dagsorden. Dette vil vi jobbe videre med også når prosjektet er over. Vi ser at nytteeffekten av prosjektet er stor. Blant annet har vi direkte nytte av bachelor- og masteroppgaver som inngår i prosjektet, sier Lauvås.

Published 7. desember 2015 - 8:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:17