Forekomst av bly i norske rovfugler

Veterinærinstituttet og NMBU har undersøkt blykonsentrasjon i lever hos 268 norske rovfugler innsamlet i 1973-2014. Ti fugler hadde et nivå forenlig med blyforgiftning.

Forekomst av bly i norske rovfugler

Blyisotopforholdet i ca 14 % av rovfuglene kan være forenlig med bly fra jaktammunisjon. Det ble påvist bly i lever hos 96 % av de norske rovfuglene. Det er mange kilder til blyforurensning, og blyisotopforholdet benyttes til å identifisere kilder.

Blyisotopforholdet i lever fra blybelastede kongeørner, i 1 jaktfalk og 1 havørn kan være forenlig med isotopforholdet vi finner i blyforurenset jord fra skytebaner.

Havørn.

Havørn.

Foto
Bjarte Aarmo Lund, Flickr

Blyforgiftning er en kjent problemstilling hos en rekke fuglearter. Ved Veterinærinstituttet har man i en årrekke diagnostisert blyforgiftning hos norske svaner, samt hos viltlevende arter av and og gås. Symptomene hos blyforgiftede fugler kan variere, men avmagring, apati, anemi og diaré er vanlig.

Det finnes lite data når det gjelder blyforgiftning og -belastning hos norske rovfugler, og en studie ble igangsatt basert på materiale lagret i Veterinærinstituttets biobank. Tidligere studier av havørn i våre naboland har vist at blyforgiftning utgjorde 30 % av dødeligheten hos denne arten i Finland (Isomursu, 2014) og 14 % av dødeligheten hos svenske havørner (Helander, 2009). 


Studie av rovfugl over 40 år

Leverprøver er hentet fra 116 kongeørner, 115 havørner og 37 jaktfalker som er kommet inn til obduksjon på Veterinærinstituttet med tanke på å fastsette dødsårsak. Prøvematerialet er innsamlet fra hele landet i perioden 1973-2014.


Isotoplaboratoriet ved NMBU har bestemt blyinnholdet i leverprøvene, samt forholdet mellom ulike blyisotoper, da dette kan brukes til å identifisere hvilke blykilder som gir opphav til bly i fugl. 
 
Bly ble påvist hos 95 % av rovfuglene. En blykonsentrasjon forenlig med blyforgiftning (> 15 mg/kg tørrvekt) ble funnet i 3.7 % av rovfuglene, derav 8 kongeørn, 1 jaktfalk og 1 havørn. Det ble videre påvist blybelastning (3-15 mg/kg) hos 27 rovfugler (10,0 %), derav 17 kongeørn, 8 havørn og 2 jaktfalker som kan ha bidratt til å svekke fuglenes helse. Kongeørn hadde høyest gjennomsnittlig blykonsentrasjon, mens jaktfalk og havørn hadde betydelig lavere nivå. Leverprøvene inneholdt også til dels høye verdier av andre tungmetaller som kvikksølv og kadmium.Blykilder

Det kan være flere ulike kilder til bly hos rovfugl, for eksempel gammel avsetning fra bly i bensin, veitrafikk, langtransporterte blyforurensninger og ammunisjon. Sistnevnte omfatter inntak av blyhagl via skadeskutte byttedyr, og prosjektilrester (blyholdig rifleammunisjon) via organer/kadaver fra hjortevilt og rev som ligger igjen i skogen etter jakta.

Bly-isotopforholdet i lever fra de belastede kongeørnene, samt i leveren fra de to blyforgiftede individene av jaktfalk og havørn, kan være forenlig med bly fra jaktammunisjon. Foreløpig kan man ikke skille mellom bly fra ulike ammunisjonskilder som blyhagl og blyholdige rifleprosjektiler.

Du finner mer detaljer rundt studiet i vedlagt høringsbrev (se nederst i saken) fra Veterinærinstituttet til Stortingets Energi- og miljøkomité. Resultatene fra studien skal bearbeides videre, særlig med tanke på eventuelle geografiske forskjeller og endringer over tid, og publiseres internasjonalt.

Kontaktperson ved NMBU
Brit Salbu, NMBU 67 23 00 00

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet

Knut Madslien, Aksel Bernhoft og Turid Vikøren, Veterinærinstituttet 23 61 60 00

Published 21. januar 2015 - 13:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:25