NMBU-tungt utvalg vil forenkle utmarksforvaltning

Mer makt til kommunene og én dør inn til utmarksforvaltningen for brukerne, er blant forslagene et NMBU-ledet utvalg har lagt frem for å forenkle utmarksforvaltningen.

NMBU-tungt utvalg vil forenkle utmarksforvaltning

NMBU-professor Eva Falleth, som er dekan for det Samfunnsvitenskapelige fakultetet ved NMBU, har ledet en faggruppe som onsdag la fram rapporten Forenkling av utmarksforvaltningen for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Landbruks og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

- Utgangspunktet er at man ønsker at kommunene skal ta større ansvar i utmarksforvaltningen. I dag er denne forvaltningen preget av veldig stor fragmentering, noe som har ført til et veldig ugjennomtrengelig forvaltningssystem, sier Falleth.

I rapporten slås det fast at dagens utmarksforvaltning er komplisert, uoversiktlig og til dels utilgjengelig for brukerne. Næringsliv, lokalbefolkning og interessegrupper forstår ofte ikke hvor man skal henvende seg.

Faggruppen foreslår blant annet at:

  • Kommunene bør få flest mulige oppgaver
  • Brukere skal ha kun én dør inn til utmarksforvaltningen ved at kommunene skal koordinere alle de andre forvaltningsenhetene.
  • Villreinnemder og verneområdestyrer slås sammen til et utmarksstyre for å få en mer samordnet forvaltning.
  • Det bør utarbeides en samlet IKT-løsning for brukerhenvendelser i utmarksforvaltningen
  • Man bør se på arbeidsdelingen i forvaltningen av statsallmenninger med nye øyne.

Les mer om hovedpunktene i rapporten her på KMDs nettsider.

Faggruppen har bestått av professor Eva Irene Falleth (leder) og førsteamanuensis Nikolai K. Winge ved NMBU og Jørgen Hoffmann, tidligere Statskog

Utvalgsleder Eva Irene Falleth (t.h.) overleverte onsdag rapporten om forenklingstiltak i utmarksforvaltningen til statssekretærene Jardar Jensen (KMD) og Hanne Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD).

Utvalgsleder Eva Irene Falleth (t.h.) overleverte onsdag rapporten om forenklingstiltak i utmarksforvaltningen til statssekretærene Jardar Jensen (KMD) og Hanne Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD).

Foto
KMD

Published 4. desember 2014 - 14:59 - Updated 23. mai 2017 - 19:25