Fire ny instituttledere ved NMBU

I løpet av det siste halvåret er det ansatt fire nye instituttledere ved NMBU.

Fire ny instituttledere ved NMBU

Her er en presentasjon av de fire nye lederne:

Irma Oskam er instituttleder ved Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Foto
Privat
Irma Oskam - ProdMed
Irma Caroline Oskam startet sin jobb som instituttleder ved Institutt for produksjonsdyrmedisin i september 2014. Hun er utdannet veterinær ved det Veterinære Fakultet i Utrecht, Nederland. Hun har en bred akademisk bakgrunn, og interesse og erfaring både fra veterinær og human medisin. Irma har også en sykepleierutdanning i bunnen. Hun har jobbet som klinikkveterinær ved Institutt for Produksjonsdyr og hest med spesialisering innenfor reproduksjon og obstetrikk i Nederland. Etter at hun flyttet til Norge i 1999, tok hun doktorgrad ved NVH og påbegynte en postdoc innen rånelukt.

I 2007 startet Irma som seniorforsker og prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus, hvor hun jobbet som biobankansvarlig for humane kjønnsceller og vev i et forskningsprosjekt som gikk ut på bevaring av fertilitet hos unge kvinner som ble utsatt for kreftbehandling.

Etter hvert gikk Irma tilbake til veterinærfaget, først som FoU-leder i BioKapital, SpermVital AS, og senere som seksjonsleder for forsøksdyr ved Folkehelseinstituttet. Nå er hun altså tilbake ved ProdMed som ny instituttleder.

Hennes største motivasjon er at hun i hele sitt yrkes- og forskningsliv har hatt et stort engasjement for produksjonsdyr og produksjonsdyrrelaterte problemstillinger. Hun har bred faglige bakgrunn og lange erfaring innen veterinær- og humanmedisin, undervisning og forskning kan støtte og videreutvikle instituttets fagområder.

Sjur Baardsen er instituttleder ved Institutt for naturforvaltning.

Foto
Cathrine Glosli
Sjur Baardsen - INA
Professor Sjur Baardsen er forstkandidat og bedriftsøkonom, og har en doktorgrad i skogøkonomi. Sjur har vært ansatt i ulike vitenskapelige stillinger ved NLH/UMB/NMBU siden 1985. Han har også arbeidet som økonomisjef i en skogeierforening, som deltidslektor i Tanzania og som byråkrat i Europakommisjonens forskningsdirektorat.

Siden 2006 har han vært leder for COST (European Cooperation in Science and Technology) sin domenekomite for skogsektoren. Han er også visepresident for European Centre for Nature Conservation (ECNC), et uavhengig europeisk kompetansesenter på biologisk mangfold rettet mot bærekraftig utvikling.

Som forsker ville Sjur helst modellere skogforetak, det være seg økonometriske analyser av markeder for tømmer og andre skogprodukter, eller stordriftsfordeler, substitusjon og lignende i skogindustrien. Han har også forsket noe på naturbasert reiseliv.

Sjur ønsker å bidra til å bygge nettverk, internt så vel som eksternt. Han synes det er et tankekors at man innenfor akademia typisk belønnes individuelt for hva man vet og hva man kan, ikke for hva man deler med andre. Som økonom forstår han betydningen av individ og konkurranse, men som erfaren akademiker vektlegger han betydningen av samarbeid.

Jan Vermaat er instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap.

Foto
Privat
Jan Vermaat – IMV
Jan Vermaat startet i sin stilling som instituttleder ved Institutt for mijløvitenskap 1. august 2014. Tidligere har han undervist i akvatisk økologi ved UNESCO-IHE Delft, Nederland og vært Associate Professor i akvatisk og landskapsøkologi ved Institute for Environmental Studies, VU University Amsterdam, 2001-2010. Han har også vært professor og gruppeleder i Earth Sciences and Economics ved samme VU University før han kom til NMBU.

Jan har doktorgrad fra Wageningen Agricultural University (1991). Han har vært co-editor in-chief for Aquatic Botany siden 2001. Han har koordinert og deltatt i flere prosjekter med ulike finansieringskilder, og har lang erfaring med veiledning av doktorgrads- og postdoc-studenter. Som foreleser hadde han hovedansvar for kurs på bachelor- og masternivå (Fieldwork spatial analysis, Introduction to environmental sciences, Aquatic ecology, Ecosystem services).  

Jan har stor interesse for tverrfaglig samarbeid og vil søke muligheter for dette. Han ønsker å bidra til et publikasjons- og samarbeidsorientert arbeidsmiljø, på tvers av institusjonsmurene.

Odd Arne Rognli er instituttleder ved Institutt for plantevitenskap.

Foto
Håkon Sparre
Odd Arne Rognli - IPV
Odd Arne Rognli var fungerende instituttleder ved Institutt for plantevitenskap fra 1. januar 2014 og ble ansatt som instituttleder fra 1. april 2014.

Odd Arne er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole. Som utdannet sivilagronom arbeidet han i to år som ringleder i en nystartet forsøksring i Troms før han dro tilbake til NLH og ble stipendiat. Han tok sin doktorgrad innen genetikk og planteforedling, og har siden arbeidet som forsker, førsteamanuensis og professor i genetikk ved NLH/UMB/NMBU. Han var instituttleder ved det daværende Institutt for bioteknologifag i perioden 1999-2001, og har omfattende erfaring som medlem av råd og utvalg både ved universitetet og eksternt. Odd Arne har undervisningserfaring i grunnleggende genetikk og spesielt populasjonsgenetikk; i de seinere årene også innen molekylær evolusjon og genomikk. Han har vært prosjektleder for mange prosjekter, både nasjonale, nordiske og EU-prosjekter og har et stort internasjonalt nettverk. Det internasjonale nettverket er bl.a. bygd opp gjennom tre forskningsterminer, to år i England og ett år i USA.

Odd Arne har i hele sin karriere vært opptatt av klimatilpasning hos planter, spesielt flerårige grasarter. Han har arbeidet nært med planteforedlere for å kartlegge gener som bestemmer egenskaper som frosttoleranse og overvintring med tanke på utvikling av mer hardføre sorter. Han har en bred tilnærming i skjæringspunkt mellom grunnleggende og anvendt forskning, og bred generell innsikt i planters vekst, utvikling og anvendelse.

Hans brede faglige bakgrunn og lange undervisningserfaring, samt inngående kjennskap til NMBU og norsk landbruk, gir et solid grunnlag for å lede og videreutvikle det nye planteinstituttet.

Published 21. november 2014 - 11:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:26