Jublar for middel til digital kompetanse

NMBU skal saman med Høgskulen i Østfold, OsloMet – storbyuniversitetet og Fagskolen i Østfold skal i samarbeid med Viken Teknologiklynge 4.0 utvikla tilpassa, fleksible læringstilbud i digital kompetanse. Moglege tema kan vera cybersikkerhet, personvern og GDPR, IT-arkitektur, digital produksjon og designteknologi, leiing av digitaliseringsprosjekter.

Føretaka i regionen ynskjer meir kompetanse

Prosjektet skal sikra at føretaka i regionen får den kompetansen som vert trunge for å digitalisera eiga verksemd, og dermed oppretthalda og forsterka eiga konkurranseevne. Midla skal brukast til utvikling av vidare- og etterutdanningstilbud, som kan kombinerast med jobb.
–Næringslivet i denne regionen er i kraftig omstilling, men vi ser at mange manglar mykje av kompetansen som skal til for å klara det store løfta. No får vi sjansen til å gjera noko med dette. Når digitaliseringstoget går, skal vi no sørgja for at ingen står igjen på plattforma, seier avdelingsdirektør Vigdis Johansen ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU.

 

Banebrytende samarbeid

Prosjektet er eit samarbeid mellom næringsklynge, fagskole, høgskule og universitet. Viken teknologiklynge 4.0 organiserer 49 medlemsføretak med tyngdepunkt i Østfold og Søndre Akershus.
– Det er ganske unikt med eit så breitt samarbeid på dette området. Vi er veldig spente på alt vi kan oppnå med dette samarbeidet, og gleder oss til å ta fatt på prosjektet, seier Johansen.

 

Sikrar eit berekraftig velferdssamfunn i Noreg

Prosjektet er eitt av til saman 8 prosjekt som har fått støtte.
– Desse tiltaka markerer starten på ei ny reform som vil gje fleire tilsette og føretak tilgjenge til etterspurt og relevant digital kompetanse. Det er bra for den enkelte, men det er òg viktig for å sikra enno god vekst og eit berekraftig velferdssamfunn i Noreg, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

 

Published 4. desember 2018 - 9:24 - Updated 20. juli 2021 - 13:15