NMBU stabil på europeisk ranking

I en vurdering av europeiske utdanningsinstitusjoner, U-Multirank, bekreftes NMBU som en internasjonal og forskningstung institusjon. På følgende områder får vi toppscore:

  • Forskningspublikasjoner – antall publikasjoner hvor minst en forfatter er tilknyttet NMBU
  • Ekstern forskningsinntekt -  forskningsbidrag fra nasjonale og internasjonale finansieringsorganer, forskningsråd, forskningsstiftelser, veldedige organisasjoner og andre
  • Post-doc-stillinger - antall stillinger i forhold til antall akademiske ansatte
  • Sampublikasjoner med industripartnere - prosentandelen av NMBUs forskningspublikasjoner
  • Internasjonale doktorgrader – i prosent av totale doktorgrader
  • Regionale strategiske forskningspartnere

– Resultatene viser at vi er gode på tverrfaglig samarbeid, og at vi har høy grad av internasjonalt publiseringssamarbeid. Dette er viktige områder for oss – helt i tråd med vår strategiske satsing, sier Øystein Johnsen, prorektor for forskning ved NMBU.

Prorektor for forskning, Øystein Johnsen.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hvert år rangeres høyere utdanningsinstitusjoner på en rekke ulike indikatorer. Deltakelse i denne rangeringen er nyttig for å sette seg mål for forbedring og utvikling. Universiteter og høgskoler velger om de vil delta på rangeringen eller ikke, og resultatene er dels basert på data som institusjonene selv rapporterer inn, dels på studentevalueringer og dels på data fra internasjonale patentdatabaser.

U-Multirank skiller seg fra andre rangeringer ved at de har med mange variabler de vurderer utdanningsinstitusjoner på. Institusjonene blir målt på variabler innen følgende fem dimensjoner: undervisning, forskning, regionalt samarbeid, kunnskapsoverføring og internasjonalisering.

Utdanning
Vi får også gode score på utdanningsprogrammene, men har fortsatt en vei å gå i å få studentene til å gjennomføre studiene raskt nok.

Prorektor for utdanning, Solve Sæbø.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
– Vi har hatt fokus på at våre studenter skal gjennomføre studiene på normert tid. Vi står likt som forrige år. Det vil si at vi fortsatt har en vei å gå, men pila peker i riktig retning, sier prorektor for utdanning Solve Sæbø.

Gode resultater på forskning
Vi scorer svært høyt på forskning, og noe lavere på kunnskapsoverføring.

– Rangeringen gir et godt bilde på oss som et internasjonalt forskningstungt universitet. Det er viktig for oss at forskningen fører til nye produkter og tjenester i form av innovasjon. Det har vi styrket oss på over tid, sier Øystein Johnsen.

NMBU har deltatt på denne rangeringen i tre år.

– U-Multirank er av de mer presise rangeringene. Det viktigste er å se på egne resultater og bruke disse til å gjøre strategisk endringer og forbedringer, sier Johnsen.

 

Published 7. juni 2018 - 8:39 - Updated 20. juli 2021 - 12:38