Genkartlegging av et brødhvetekromosom

Takket være den svært raske utviklingen i teknologien for DNA-sekvensering er flere store plantegenom nå kartlagt. Sist ute er kartleggingen av mathvetegenomet, som er et sært stort og komplisert arbeid. Dette gjøres derfor som et samarbeidsprosjekt mellom mange land, organisert av det internasjonale hvetegenomsekvenserings konsortiet (IWGSC).  Norge er med på dette arbeidet og har fått som oppgave å sekvensere og kartlegge kromosom 7B.

Doktorgradsforskningen til Tatiana Belova er en del av dette spennende arbeidet.


Avhandlingens tittel: «Sekvensering og genkartlegging av brødhvetekromosom 7B»

Emne for forelesning: Comparative Grass Genomics

Tid og Sted: Torsdag 16.10.2014, Auditoriet  på SKP, Senter for klimaregulert planteorskning,

 

Publisering
Både på grunn av størrelsen og kompleksiteten til brødkorngenomet var det nødvendig å isolere og sekvensere de 21 kromosomene hver for seg. Selv om arbeidet representerer et gjennombrudd i sekvenseringen av hvete, er arbeidet langt fra ferdig, ettersom den består av tusenvis av mindre fragmenter som skal plasseres rett på det genetiske kartet.

I sommer ble likevel den første versjonen av genomsekvensen til brødhvete publisert i Science Magazine, med bidrag fra den norske forskningsgruppen ledet av prof. Odd-Arne.

Grunnforskning
Bakgrunnen for denne doktorgraden var det norske delprosjektet i IWGSC . Arbeidet er grunnforskning på høyt nivå som fullfører en viktig del av prosjektet ved å forankre sekvenseringsdataene for kromosomet til det genetiske kartet for 7B.

I en større sammenheng kan dette forskningsarbeidet få stor praktisk betydning da kunnskap om hvetens gensekvens gir grunnlag for å studere genetisk variasjon og forstå hvordan endringer i den genetiske koden kan påvirke agronomiske egenskaper.

Tatiana Belova (28) er fra Arkhangelsk i Russland. Hun har Bc. fra Arkhangelsk tekniske universitet i 2006 og bachelor i bioteknologi og master i anvendt bioteknologi fra Høgskolen i Hedmark i henholdsvis 2007 og 2010. Hun begynte som doktorstipendiat ved Institutt for plantevitenskap i 2010, med støtte fra Norges forskningsråd og Graminor AS.

Veiledere:
Prof. Odd-Arne Olsen Prof. og  Åsmund Bjørnstad hovedveiledere. Prof.  Sigbjørn Lien medveileder

Bedømmelseskomité: Forsker Inger Skrede, forsker Nils Stein og Prof. Christiaan van der Schoot

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbygningen

2014:68, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1230-9

Published 13. oktober 2014 - 15:17 - Updated 7. juli 2021 - 12:43