Landbruk og skog klimareddere?

Professor Arild Angelsen fra Handelshøyskolen ved NMBU er en av forfatterne av Klimarapportens tredje delrapport som omhandler virkemidler mot klimaendringer.

Rapporten ble lagt frem i Berlin søndag formiddag, og med pressekonferanse i Oslo. Panelets leder, Rajendra Pachauri sa: – Det er nå behov for et internasjonalt samarbeid verden aldri har sett. 

Kan gi oss tid til omlegging
Landbruk og skog, det som i rapporten kalles AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), blir et svært viktig bidrag til å redusere utslipp av klimagasser de nærmeste årene.

Omlag en fjerdedel av dagens klimagassutslipp finner vi innen AFOLU, likelig fordelt mellom jordbruk og skog. Rapporten viser at disse sektorene kan ta 20-60 % av utslippsreduksjonene fram til 2030.

– Det vil gi oss litt mer tid til å legge om energiforsyningen, fra bruk av kull, olje og gass til fornybare energikilder, sier Angelsen. 

I 2010 stod utslipp fra skog, jordbruk og annen arealbruk for 24 prosent av de globale klimagassutslippene. Tiltak på produksjonssiden kan redusere utslippene med 7,2-11 milliarder tonn CO2-ekvivalenter hvert år. De mest kostnadseffektive tiltakene er redusert avskoging, økt skogplanting, forbedret skogforvaltning, restaurering av dyrket myr og reduserte utslipp fra husdyr. I tillegg ligger et stort potensiale på forbrukssiden ved endrede forbruksmønstre som mindre matsvinn og kjøttforbruk.

Må stoppe avskoging
–Redusert avskoging er kanskje det området det er mulig å nå de raskeste reduksjonene, men det krever politisk vilje i de store regnskoglandene, kombinert med internasjonal støtte slik som den Norge gir gjennom klima-skog satsingen, sier professor Arild Angelsen. Han sier at det som har skjedd i Brasil siden 2005, viser at store utslippsreduksjoner fra avskoging er mulig. I denne perioden har utslippene blitt redusert med mer enn 3 Gt CO2, og det er betydelig når en sammenligner med de årlige globale utslippene på om lag 50 Gt CO2.

Også innenfor jordbrukssektoren er det et stort potensiale for utslippsreduksjoner, fra drøvtyggende kyr, rismarker og bedre jordbearbeiding. Samlet sier rapporten at land-baserte utslipp er ekstremt viktige i å nå målet om maksimalt to graders oppvarming.

Bioenergi vies mye plass i rapporten, og vil være en sentral del av framtidens energiforsyning. Men, det er ikke nok i seg selv, bioenergi må kombineres med karbonfangst og -lagring (CCS-teknologi: Carbon Capture and Storage). Dermed kan bioenergi gi en netto klimagevinst: man trekker CO2 ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen, og lagrer den i bakken ved energiproduksjonen. Bioenergi i stor skala vil imidlertid gi økte arealkonflikter, og er ikke ukontroversielt, fastslår Angelsen. 

Tredje delrapport omhandler verdens utslipp av klimagasser, hvor mye vi slipper ut i dag, hvor mye de vil øke i årene fremover og hvor mye som må kuttes, hvor raskt det må skje og hvordan det kan gjøres. Rapporten bygger på tusenvis av forskningsartikler. 279 forskere fra 57 land har skrevet selve rapporten.

Se presentasjoner fra pressekonferansen her

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30