Norges mest moderne gårdsbruk tar form

Nye driftsbygninger ved Senter for husdyrforsk (SHF). Grunnmuren til smfehuset tar form.
Nye driftsbygninger ved Senter for husdyrforsøk (SHF). Grunnmuren til småfehuset tar form. Foto: Kai Tilley

Det er imponerende dimensjoner over anlegget som Senter for husdyrforsøk (SHF) skal flytte inn i våren 2015. Anlegget er dimensjonert for inntil 1200 dyr, men benyttes foreløpig til  350 storfe, 300 gris og 550 småfe (sau og geit). Dyretallet vil variere  gjennom året avhengig av lamming og kalving. Det er også avsatt plass til seks hester som er svært sentrale i fôringsforsøkene. Når alt står ferdig, kommer dette til å bli et av landets mest moderne gårdsbruk.  Kostnadsrammen er 360 millioner kroner og navnet på gårdsbruket, Ås gård, er solid forankret lokalt.

12.000 kvadratmeter
I løpet av et drøyt år skal 12.000 kvadratmeter med husdyrbygninger ferdigstilles. Bare storfebygget alene vil utgjøre 7750 kvadratmeter.

– I tillegg kommer noen store tekniske installasjoner som f.eks gjødselkummer og plansilo. I lengderetning måler bygningsmassen hele300 meter, og i bredderetning om lag 150 meter. Grunnarbeidene ble påbegynt høsten 2014. Disse arbeidene omfatter omlegging av Syverudvegen, bygging av gang-/sykkel-  og en ny trasé for lysløypa i Nordskogen, samt tilrettelegging av selve byggetomta, forteller Statsbyggs prosjektleder Tor Olav Augestad.

Småfebygg støpes, grisehus forskales

Byggearbeidene for de to første driftsbygningene ble påbegynt umiddelbart etter at Ås kommune gav sin igangsettingstillatelse. 
I begynnelsen av april fullføres kjelleren for småfebygget og i midten av mai starter man med byggene over bakken.

Forskalingen av ringmuren for grisehuset er også godt i gang, og rett over påska regner Statsbygg med at byggearbeidene for storfebygget kan starte. Med sine 7500 kvadratmeter vil storfebygget bli den største bygningen på Ås gård.

Knapp tid
Tor Olav Augestad forteller at man foreløpig er litt etter tidskjemaet, men regner med at dette blir tatt igjen. For prosjektet har knapt med tid. Tidsrammen for det store samlokaliseringsprosjektet (SLP), tilsier at det nye gårdsbruket må tas i bruk innen våren 2015. Samlokaliseringsprosjektet som består av nye veterinærbygg for NMBU og Veterinærinstituttet på Ås, omfatter totalt 63.000 kvadratmeter. Dette store bygget skal bygges der dagens driftsbygninger for SHF ligger i dag.

– Og da er det bare tida og vegen. Innflyttingen vil skje gradvis og vi vil ha stor fokus på dyrevelferden i flytteprosessen. Derfor er vi og SHF allerede i gang med å planlegge avvikling av de gamle fjøsene og innflytting i nye flotte lokaler, avslutter Augestad.

Grunnarbeider for storfehuset ved Senter for husdyrforsk i god gang.
Grunnarbeider for storfehuset ved Senter for husdyrforsøk i god gang. Foto: Kai Tilley
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30