Hvordan sikre bærekraftige matvalg?

Fra 1. april leder Froder Alfnes, professor ved NMBU Handelshøyskolen, deler av det treårig europeiske forskningsprosjektet SUSDIET.

Her er formålet å få mer kunnskap, slik at en kan vri europeernes forbruk av mat i en mer bærekraftig retning. Til sammen 15 ulike team fra ni europeiske land deltar i den tverrfaglige satsingen.

Bakgrunnen for prosjektet er hvordan forbrukermønsteret på mat de siste 40 årene er blitt dramatisk endret, noe som har medført en rekke utfordringer knyttet til blant annet miljø, økonomi og helse.

Det er nå bred enighet om at dagens forbruksmønster ikke er bærekraftig. Men hvordan skal en få til nødvendige endringer?

Frode Alfnes vil underske forbrukernes kunnskap og bevissthet om merkevareordning for fisk i fem europeiske land.
Frode Alfnes vil undersøke forbrukernes kunnskap og bevissthet om merkevareordning for fisk i fem europeiske land. Foto: Håkon Sparre


Fisk som case
Alfnes delprosjekt vil undersøke forbrukernes kunnskap og bevissthet om merkevareordning for fisk i fem europeiske land.

– Per i dag er det kun villfisk som bærekraftmerkes. Innen 2020 vil imidlertid trolig også oppdrettsfisk merkes i forhold til bærekraft. Norge er storeksportør av fisk. For å kunne utnytte denne merking best mulig er det viktig å vite hvordan europeiske forbrukere forholder seg til slik merking. Det gjort enkeltstudier i noen land, men ingen større studier på tvers av europeiske land, sier Alfnes.

Lyst avgjør matvalg
Som professor ved NMBU Handelshøyskolen har Alfnes lang erfaring med forbrukerundersøkelser om effekten av informasjon og merking av matvarer. Den forskningen avdekker at det merkingen ofte ikke har den tiltenkte effekten.

NMBU-forsker Frode Alfnes skal lede deler av det europeiske forskningsprogrammet SUSDIET.
NMBU-forsker Frode Alfnes skal lede deler av det europeiske forskningsprogrammet SUSDIET. Foto: Liv Røhnebæk Bjergene

– Spørsmålet er om vi når dem som vi bør nå. Forbrukere som allerede er opptatt av miljø og bærekraft, ser merkingen. Men for de aller fleste er det ikke merkingen av matvaren som avgjør valget, men hva folk har lyst til å spise, sier Alfnes.

Kraftigere lut?
Dersom forskningsprosjektet bekrefter funn i enkeltstudier om at merking alene ikke er tilstrekkelig, kan én av anbefalingene til beslutningstakere være å iverksette andre typer tiltak.

– Hvis man ikke kan stole på at forbrukerne unngår fisken som ikke er bærekraftighetsmerket, må det satses mer på andre tiltak. Et slik tiltak kan for eksempel være enda strengere reguleringer av hva som fiskes, sier Alfnes.

Han understreker imidlertid at det er for tidlig å si noe om konklusjonene.

– Til det vet vi for lite. Nettopp derfor skal dette prosjektet se nærmere på hvordan det står til: Påvirker bærekraftmerking av matvarer forbrukernes valg eller ei?

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30