JUS220 Miljørett

Emneansvarlige: Nikolai Kristoffersen Winge
Medvirkende: Fredrik Holth
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode: Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang 2003H
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold: Emnet består av forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.
Læringsutbytte: God kunnskap om og forståelse for miljørettsfag, herunder innføring i plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, jordloven, friluftsloven mv. Studentene skal kunne se de ulike lovene i sammenheng, forstå og drøfte praktiske oppgaver, kjenne til relevant rettspraksis og forvaltningspraksis.
Læringsmåter: Forelesninger. Gjennomgang av praktiske rettstilfeller. Egenstudium.
Læringsstøtte: - Forelesning - E-post - Kontor - Fronter-tilgang
Pensum: Hans Christian Bugge - Lærebok i miljøforvaltningsrett - 3. utg. 2011Det kreves god kunnskap om følgende kapitler: 1, 2, 5, 6, 7 og 8.Det kreves kjennskap til følgende kapitler: 3, 4, 9 og 10.http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=114853622&kid=biblio
Forutsatte forkunnskaper: Forutsetter forkunnskaper i JUS100 (Rettslære I). Det er åpnet for at emnene kan tas samtidig.
Obligatorisk aktivitet: Ingen
Eksamen: Skriftlig eksamen 3,5 time. Eksamen vil bestå av en praktisk og en teoretisk del.
Merknader: .
Normert arbeidsmengde: Selvstudium: 130 timer Forelesninger: 22 timer
Opptakskrav: GSK
Overlapp: .
Undervisningstid: Forelesninger: ca 22 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]