INN200 Økonomistyring

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Institutt: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser: Maksimalt 35 studenter. Studentene ved Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og Naturbasert reiseliv har fortrinnsrett. Dersom det er ledige plasser, kan det tas opp studenter fra andre mastergradsstudier. Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon (B-ØA) har ikke adgang til emnet ettersom det overlapper med obligatoriske emner i B-ØA.
Undervises i periode: Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang 2007H
Fortrinnsrett: Studenter opptatt på masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon.
Emnets innhold: Kostnads- og inntektsanalyse herunder analyser av kostndsstruktur og kostnadsdrivere Kalkulasjonsprinsipper og metoder Ulike typer beslutningsverktøy Vurdering av prosjekter Budsjetteringsprosessen Regnskapsanalyse.
Læringsutbytte: Studentene skal kjenne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode og anvende dette på bedriftsøkonomiske problemstillinger. Emnet skal gi studentene kunnskap slik at de kan lese, forstå og analysere et finansregnskap.
Læringsmåter: Emnet er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Tilegnelsen av lærestoffet vil skje gjennom egenaktivitet og aktivitet i grupper. Case- og oppgaveløsninger skal presenteres i seminarer og workshops.
Læringsstøtte: -
Pensum: Blir gjort kjent ved studiestart
Forutsatte forkunnskaper: -
Obligatorisk aktivitet: Aktiv deltagelse i gruppearbied og presentasjoner
Eksamen: Den langsgående vurderingen vil bli avsluttet med en muntlig eksamen. Karakteren sette på grunnlag av oppgaver og skriftlig eksamen. Oppgaver teller 40% og skriftlig eksamen 60%.  For å ta kontinuasjonseksamen, må oppgavedelen være bestått. 
Merknader: -
Opptakskrav: GSK
Overlapp: Studenter på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil gjennomgå de samme temaene i andre obligatoriske emner i løpet av studiet og kan derfor ikke ta INN200.
Undervisningstid: Det blir 4 timer med forelesninger/oppgaveløsninger per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]