FORN230 Energipolitikk og energimarkeder

Emneansvarlige: Torjus Folsland Bolkesjø
Medvirkende: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode: Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang 2011V
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold: Emnet viser hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Emnet tar opp temaer som tilbud og etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse, omsetningssystemer, politiske virkemidler og usikkerhet, samt nasjonal og internasjonal energipolitikk.
Læringsutbytte: Kunnskap:Studenten skal ha kunnskap om energimarkeder og energipolitikk som påvirker lønnsomheten for fornybar energi, med vekt på kraftmarkedetFerdigheter:Studentene skal kunne anvende teori og kunnskaper om energimarkedene til å forklare prisdannelsen i markedet og hvordan sentrale energipolitikse virkemidler anvendes og påvirker markedene. Generell kompetanse:Studentene skal etter endt emne være fortrolig med kraftmarkedets virkemåte, og energipolitikkens påvirkning på energimarkedet.
Læringsmåter: Forelesninger, øvingsoppgaves og selvstudium
Læringsstøtte: Bruk av Fronter
Pensum: Pensumplan deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper: ECN110, FORN200
Obligatorisk aktivitet: Øvingsoppgaver som vurderes bestått/ikke bestått
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)
Merknader: -
Normert arbeidsmengde: 150 timer
Opptakskrav: GSK
Overlapp: -
Undervisningstid: Totalt ca. 35 timer forelesninger - 2 timer pr uke, samt seminarer, øvinger og gjesteforelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]