EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv

Emneansvarlige: Håvard Steinsholt
Medvirkende: Sølve Bærug
Studiepoeng: 10
Institutt: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode: Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka, .
Første gang 2003H
Fortrinnsrett: Eiendom (M-EIE) og Eiendomsutvikling (M-EUTV)
Emnets innhold: Emnet består av en forelesningsrekke i perioden september - november. Undervisningsperiode 2 vil bli preget av gjesteforelesere, avgrensede seminarer og øvinger. Gruppeoppgaven vil bli utlevert i oktober-november. Veiledning og gjennomføring av arbeidet vil vesentlig skje i undervisningsperiode 3. Innlevering i uke 4. 1 dags obligatorisk utferd vil bli holdt i undervisningsperiode 3, eventuelt i perioden oktober - desember.
Læringsutbytte: Kjenne begreper og prosesser om ekspropriasjon for profesjonelt å kunne arbeide med ekspropriasjon og minnelig grunnerverv - dokumentert via emnets semesterarbeid. Ha forståelse av prosesser, begreper og sammenhenger som gjør studenten i stand til å gå kvalifisert inn i samtaler der dette, direkte eller indirekte, står sentralt i det videre studiet og seinere profesjonelt. Gi innblikk i de etiske problemer og forhandlingsproblemer som preger ekspropriative inngrep. Gi trening i profesjonell analyse, syntese samt språklig og tallmessig behandling av komplekse problemstillinger. Gi operativ kunnskap om verdsetting av fast eiendom generelt. Gi trening i en form for studium som er særlig relevant for siste del av studiene. Studenten skal etter kort tid profesjonelt og etisk kunne arbeide med (gjennomføre) grunnerverv, herunder: Ha et profesjonelt forhold til juridisk og erstatningsmessig problematikk knyttet til forholdet mellom (offentlig) regulering/arealinngrep og eiendomsrett. Kjenne og kunne anvende de juridiske og økonomiske standarder som gjelder dette området. Kunne vurdere og gi kvalifiserte anslag over prosesskostnader og erstatningsnivåer ved grunnerverv. Delta i faglig diskusjon som nevnt over. Lære arbeidsformer og stoffhåndtering av særlig betydning for siste del av studiet. Studenten skal kunne mestre de ekspropriasjonsrettslige og naborettslige standarder som gjelder i Norge. Dette antyder sammen med folkesretten lovgivingens etiske grensedragninger. I tillegg skal studenten ha innblikk i hvilke kommunikasjonsmessige og følelsesmessige problemer som kan oppstå ved grunnerverv - og hørt praktikeres tilnærminger til løsninger av slike problemer. Studentene skal være gjort kjent med utarbeidede etiske retningslinjer innenfor bransjen.
Læringsmåter: Forelesninger. Seminar/kollokvier med lærer til stede. Gruppearbeid/prosjekt/øving.
Læringsstøtte: Lærerertilgjengelig etteravtale forveiledning underhele emnet. Lærere ertilgjengelig forveiledning daglig til oppgitte tideri undervisningsperiode 3. Det gis fyldige skriftlige (og evt. muntlige - på forespørsel) kommentarersom tilbakemelding på gruppeoppgaven i forbindelse med sensur.
Pensum: STORDRANGE, B, LYNGHOLT,O.C.,2000, Ekspropriasjonserstatningsloven kommentarutgave Universitetsforlaget, Oslo.
Forutsatte forkunnskaper: EIE101, JUS100, JUS220 
Obligatorisk aktivitet: Utferd, 1 dag.
Eksamen: Selvstendig arbeid (gruppearbeid). Arbeid skjer under veiledning i undervisningsperiode 3. Innleveringsfrist er mot slutten av uke 4.
Merknader: Statens Vegvesen gir bidrag i emnet ved gjesteforelesning og utferd.
Normert arbeidsmengde: Strukturert arbeidstid: 190 t Selvstudium: 110 timer
Opptakskrav: GSK
Overlapp: -
Undervisningstid: Forelesninger: 60 timer. Seminarer o.l.: 30 timer. Utferd: 10 timer. Gruppeoppgave: 90 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]