BUS305 Strategianalyse og strategiformulering

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 5
Institutt: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Undervises i periode: Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang 2011H
Fortrinnsrett: M-ØA, M-EI
Emnets innhold: Kurset har to hovedtemaer: strategisk posisjonering knyttet til analyse av industri, bedriftens ressurser og interessenter, og strategiske valg angående bedriftens konkurransefordel og virksomhetsområder. Sammenhengene mellom entreprenøriell og strategisk tenkning blir diskutert.
Læringsutbytte: Basert på gjennomgang av sentrale teorier/ perspektiver i strategifaget og analyse av strategiske handlinger i forskjellige industrikontekster, gir dette kurset forståelse av hvorfor noen bedrifter lykkes i konkurranse mens andre mislykkes. Studentene skal forstå hvordan forskjellige teorier utfyller og motsier hverandre, opparbeide dypere kunnskap om faktorer som virker inn på virksomhetens strategi, og få forbedret evne til å forstå grunnlaget for og konsekvensene av forskjellige strategiske valg. Kurset forsterker studentenes ferdigheter i å bruke forskjellige metoder for å analysere virksomhetens interne og eksterne omgivelser og i å velge hensiktsmessige strategier. Studentene skal se usikkerheten og kompromissene som ledelsen må håndtere i strategisk beslutningstakelse.
Læringsmåter: Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper.
Læringsstøtte: Studentene fårtilbakemelding i forbindelse med presentasjoner. Utenforforelesningstimene erlæreren tilgjengelig via e-post.
Pensum: Johnson, G., K. Scholes and R. Whittington. 2012. Fundamentals of Strategy, 2/E. (for repetisjon) Artikler (pensum legges ut på Fronter). Forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper: AOS 130 (Innføring i organisasjonsteori) eller tilsvarende forkunnskap, AOS237 (Foretaksstrategi) eller tilsvarende forkunnskap. Det er forutsatt at studentene kan lese faglitteratur på engelsk.
Obligatorisk aktivitet: Dette er et intensivkurs. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe leverer inn caserapport og presenterer artikler. Deltakelse i grupper og forelesninger er dermed obligatorisk. De som har god kunnskap i strategi på bachelornivå trenger ikke å delta i repetisjonsdelen av forelesningene.
Eksamen: Innlevering av caserapport i grupper teller 30% Avsluttende skriftlig hjemme-eksamen (30 timer) teller 70%. Konteeksamen for de som har bestått semestersoppgaven men strøket på hjemme-eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet.
Merknader: -
Normert arbeidsmengde: I henhold til UMB-normer. 5 poeng=150 timer
Opptakskrav: GSK
Overlapp: -
Undervisningstid: Kurset gjennomføres som et intensivkurs i augustblokka med 4-5 timer per dag på avtalte dager. Ca. 30 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet. Hver forelesning er delt i to: 1) Repetisjonsdelen for de som føler at de mangler solid strategikunnskap fra bachelornivå. Denne kunnskapen kreves for å løse case-oppgavene. 2) Interaktiv, artikkel- og case-basert undervisning for alle deltakere på kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Tlf: 67 23 00 00Faks: 64 96 50 01
E-post:  

Besøksadresser:

NMBU Veterinærhøgskolen
Campus Ås
Universitetstunet 3
1430 Ås
Campus Adamstuen
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

[Campus Ås: Kart bygninger Kart adkomst]  [Campus Adamstuen: Kart bygninger
[Kontakt NMBU]  [Presse]